Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Bí thư chi bộ

Phạm Ngọc Lan
Phạm Ngọc Lan

Ngày sinh: 4/10/1971

Điện thoại riêng: 0353252999

Phó Bí thư chi bộ

Đặng Thị Ánh Minh
Đặng Thị Ánh Minh

Ngày sinh: 30/9/1977

Điện thoại riêng: 0796637989