Năm học 2020 - 2021: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Sở triển khai chế độ chính sách mới trong giáo dục.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 26-nq-ve-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc_19120227357.pdf
File thứ 2: 27-nq-ve-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-o-dia-ban-co-khu-cong-nghiep-ta_19120227357.pdf
File thứ 3: 28nq-muc-hoc-phi-doi-voi-giao-duc-mam-non_19120227357.pdf
File thứ 4: 29-nq-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-hoc-phi-cho-tre-mam-non-hoc-sinh-pho-thong-cong_19120227357.pdf
File thứ 5: 88-so-trien-khai-che-do-chinh-sach-moi-trong-gd_19120227357.pdf
File thứ 6: nq-4453-ngay-31122021dantocsigned_19120227357.pdf
 PHÁP CHẾadmin19-01-2022
2 Hồ sơ hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới theo TT02.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 022021ttbgddt-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-cdnn-gv-th_1212022205228.pdf
File thứ 2: 459-cvhdbonhiemcdnnnv_1212022205228.pdf
File thứ 3: 8119-ubnd-tptd-cong-vanbonhiemcdnn_1212022205228.pdf
 PHÁP CHẾadmin12-01-2022
3 Thông tư số 34 /2021/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt-34-bo-qd-tieu-chuan-dieu-kien-thi-hoac-xet-thang-hang-gvmn-gvpt_1712202184544.pdf
 PHÁP CHẾadmin13-12-2021
4 Thông tư quy định ngưng hiệu lực Quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 292021ttbgddt_5122021194654.PDF
 PHÁP CHẾadmin05-12-2021
5 Thông tin các văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực thi hành.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd-04-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hc-trong-gd_1122021214926.pdf
File thứ 2: tt-04-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan_1122021214926.pdf
File thứ 3: tt-05-quy-dinh-quy-trinh-xu-ly-don-thu-khieu-nai_1122021214926.pdf
File thứ 4: tt-07-tham-quyen-thanh-tra-tiep-cong-dan_1122021214926.pdf
 PHÁP CHẾadmin01-12-2021
6 Luật trách nhiệm bồi thường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-trach-nhiem-boi-thuong_28112021193142.pdf
 PHÁP CHẾadmin28-11-2021
7 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định pháp luật về "phòng, chống tham nhũng" năm 2021  PHÁP CHẾadmin08-11-2021
8 Một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 04-nd-quy-dinh-xu-phat-hanh-chinh-trong-giao-duc_711202120950.pdf
File thứ 2: 04-tt-quy-dinh-trinh-tiep-cong-dan_711202120950.pdf
File thứ 3: 05-tt-trinh-xu-li-don-khieu-nai-to-cao_711202120950.pdf
File thứ 4: 06-tt-quy-dinh-to-chuc-hd-doan-thanh-tra_711202120950.pdf
File thứ 5: 07-tt-quy-dinh-tham-quyen-nd-thanh-tra_711202120950.pdf
 PHÁP CHẾadmin07-11-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích